Нууцлалын бодлого

 1. Мэдээллийг боловсруулах, хамгаалах
  хориглосон үйлдэл, үйл ажиллагаа хийсэн тухай эргэлзээ, сэжиг төрсөн тохиолдолд Амбасаддоруудын Зөвлөл шалган үүссэн нөхцөл байдлыг үнэн зөвөөр тогтоож, авах арга хэмжээний талаар санал дэвшүүлэн компанид мэдэгдэх ба хариуцлага тооцох эсэх эцсийн шийдвэрийг Прүүвэ Монголиа ХХК гаргана.
 2. Хувийн мэдээллийн хянагч нь Бүгд Найрамдах Польш Улсын Дээд Шүүхийн Эдийн засгийн 6 дугаар хэсэгт KRS0000665414, БНПУ-ын татвар төлөгчийн дугаар №8992810863, Улсын Бүртгэлийн №366657707 дугаартай Вроцлав хотын Висцигова гудамж 56Н, 53-012 гэсэн албан ёсны хаяг бүхий Прүүвэ Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани (ХХК) болно.
 3. Прүүвэ Монголиа ХХК нь Монгол улсын Хувь хүний нууцын тухай хууль, Иргэний хуулийн хүрээнд Түншийн хувийн мэдээллийг боловсруулж эзэмшдэг.
 4. Прүүвэ Монголиа ХХК нь Түншийн хувийн мэдээллийг дараах зорилгын хүрээнд
  боловсруулж эзэмшдэг. Үүнд: Хамтын ажиллагааны гэрээ болон хамтын ажиллагааны болзол, нөхцөл мөн Карьер төлөвлөлт зэрэг түүний хавсралтуудыг байгуулах, Түншийн сүлжээг зохион байгуулах, Түнштэй холбоо тогтоох, үнэнч байдлын эсвэл урамшууллын хөтөлбөр зохион байгуулах, Түншээс бүтээгдэхүүний захиалга авах, санхүүгийн төлбөр тооцоо хийх, бизнесийн гүйлгээг баримтжуулах, оноогоор дүгнэх, урамшуулал, цалин хөлс тооцох мөн аливаа үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх баримт нотолгоо болгох зэрэгт ашиглана.
 5. Прүүвэ Монголиа ХХК нь Түнштэй байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжих хугацаанд Түншийн мэдээллийг боловсруулан эзэмших бөгөөд тухайн хугацаа дуусгавар болоход Нягтлан Бодох Бүртгэлийн тухай хуульд заасан мөн архивын буюу архивын бус бичиг баримтыг хадгалах хугацаанд эзэмшин хадгална.
 6. Энэхүү журам, түүний зүйл заалт болон бүтээгдэхүүн борлуулахтай холбоотой бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болон хуульд заасан бол Прүүвэ Монголиа ХХК нь Түншийн хувийн мэдээллийг дараах этгээдүүдэд шилжүүлэх эрхтэй байна. Үүнд: (I) Төрийн эрх бүхий байгууллага шаардсан, Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн үйл ажиллагааны зорилгын хүрээнд Түншийн хувийн мэдээллийг авч боловсруулж, хадгалах үүрэг бүхий Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн эрх бүхий ажилтан, албан хаагч, хамтрагчид; (II) Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх мэдээлэл технологийн компани, санхүүгийн алба, хуулийн фирм, Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн Зөвшөөрөл авагч /франчайзийг/, Прүүвэ Монголиа ХХК-тай хамтран ажилладаг сургалтын байгууллага, Түншүүдэд уулзалт, арга хэмжээ зохион байгуулахад тусалдаг байгууллагууд; (III) Прүүвэ Монголиа ХХК болон харилцагч банкны үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэдэг шуудан тээвэр, хүргэлтийн компаниуд.
 7. Прүүвэ Монголиа ХХК нь гэрээ болон хамтын ажиллагааны болзол, нөхцөлийн хүрээнд болон тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Түншид бусад Түншийн хувийн мэдээллийг олгох, боловсруулах тухай Прүүвэ компанийн холбогдох журмын дагуу Түншид итгэл хүлээлгэх бөгөөд тухайн итгэл хүлээлгэсэн Түнш нь нийтлэг мөрдөгдөх хуулийн дагуу итгэмжилсэн мэдээллийг боловсруулна. Прүүвэ Монголиа ХХК нь Хамтын ажиллагааны гэрээ болзол, нөхцөл болон  Карьер төлөвлөлтийн зүйл заалтыг хэрэгжүүлэх мөн Түншийг хувийн цахим хуудаснаа багийн гишүүний хувийн мэдээллийг боловсруулж хэрэглэх зөвшөөрөл, эрх олгохын тулд итгэмжилсэн Түншид бусад Түншүүдийн дараах мэдээллийг боловсруулж эзэмшихийг итгэмжилж байна.
  Үүнд: (I) Овог нэр; (II) Түншийн хувийн дугаар; (III) цахим шуудангийн хаяг; (IV) Утасны дугаар; (V) Данс нээсэн огноо, Дансны дугаар
 8. Түнш нь (I) Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн итгэмжилсэн хувь хүний мэдээллийг дээр дурдсан 6.6 зүйлд заасан зорилгын хүрээнд боловсруулах ; (II) Прүүвэ Монголиа ХХК-тай байгуулсан хамтын ажиллагааг дуусгавар болгосон даруй компанийн итгэмжилсэн мэдээллийг компанид буцаах, өөрийн мэдээллийн сангаас тухайн мэдээллийг мөн даруй устгах.
 9. Түнш нь цахим шуудангаар илгээсэн болон хүлээсэн авсан аливаа файлд хувийн мэдээлэл агуулагдсан бол тухайн файлыг нийгмийн сүлжээний цахим
  хуудаснуудад дэлгэгдэхээс сэргийлж хувийн мэдээлэл хамгаалах боломжит хувилбараар хамгаална.
 10. Прүүвэ Монголиа ХХК нь хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд Түншийн хэрэгжүүлж буй аюулгүй байдлын арга хэмжээг хянах эрхтэй. Түнш нь түүний
  аюулгүй байдлын арга хэмжээнд хяналт хийх тухай зохих мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа даруй Прүүвэ Монголиа ХХК-д зохих орчин, нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх
 11. Түнш нь хувийн мэдээллээ хүлээн авах, хуулбарлах, засаж өөрчлөх, боловсруулах мөн боловсруулах болон бусдад шилжүүлэхийг хориглох эрхтэй.
 12. Түнш энэхүү журамтай танилцаж зөвшөөрөн хувийн мэдээллээ Прүүвэ Монголиа ХХК-д өгсөн тохиолдолд Түншийн хувийн мэдээллийг ашиглана.
 13. Түнш хувийн мэдээллээ спонсорууддаа харуулахаас татгалзах эрхтэй.
 14. Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн Түнш нь Прүүвэ компанийн зөвшөөрөл авагчид /франчайз/ өөрийн хувийн мэдээллийг өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд Прүүвэ Монголиа ХХК хувийн мэдээллийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг
  хүлээхгүй.
 15. Tүнш нь хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар компанид гомдол гаргах эрхтэй.

Та дараах линк дээр дарж Хамтын ажиллагааны гэрээг бүрэн эхээр нь татаж авах боломжтой