Prouvé данс үүсгэх хүсэлт

Үндсэн мэдээлэл

Hэр
Овог
И-мэйл
И-мэйл хаягаа дахин баталгаажуулна уу
Утас
Регистрийн дугаар
Банкны нэр
Харилцах дансны дугаар

Хууль эрх зүйн хэлбэр

Xувь xүн
Компани / партнер / бизнес эрхлэгч / хуулийн этгээд

Оршин суугаа хаягийн мэдээлэл

Гудамжны дугаар
Байшингийн дугаар
Шуудангийн код
Xот
Бүс нутаг


Шуудангийн хаяг ( оршин суугаа хаягаас бусад )

Та Prouve-д данс үүсгэснээр бүх бүтээгдэхүүнийг үндсэн үнээс нь 25% хөнгөлөж авах эрх үүснэ Эхний үед биш, дараа дараагийн худалдан авалтанд ч хүчинтэй

Та бидэнтэй нэгдсэнээр олон төрлийн урамшууллын эзэн болох боломжтой

Бидэнтэй нэгдэнэ үү


* Энэхүү өргөдөл хүсэлтийг хүргэхээс өмнө би хамтын ажиллагаа, карьер төлөвлөгөө зарчмуудыг уншиж, бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрч, тэдгээрийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна

Би Prouvé брэндийн бүтээгдэхүүнүүд, Prouvé компани болон түншийн сүлжээнд зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэмжих мэдээлэл авахыг хүсч байна

Цахим хаягаар цахим шуудан хүлээн авах эсвэл www.mn.prouve.com -д бүртгэлтэй хаягаар хүлээн авахыг зөвшөөрч байна

*
Би партнер датабааз дахь миний хувийн мэдээллүүд болох овог нэр, төрсөн он сар өдөр, гэрийн хаяг, шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнерын дансны дугаар нээсэн өдрийн тухай мэдээллүүдээ карьер төлөвлөлт, партнерын гэрээний заалтын хэрэгжилт, нөхцөл, болзол, датабааз дахь программын үйл ажиллагаа, / цалин, урамшуулал / бараа бүтээгдэхүүний захиалга, төлбөрийн нөхцөл, цалин, урамшууллыг бодох тэдгээрийг бүртгэх процесс түүнчлэн Prouvé-ийн хамтын ажиллагааны журмын 6 дугаар хэсгээр тодорхойлогдсон архивын болон архивын бус бүртгэл зэрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд зориулж ашиглахыг зөвшөөрч байна Датабаазын админ нь Prouvé байна
Өгөгдлийг хүлээн авах бусад хүмүүс 1. Бусад партнер 2. Эрх зүйн зохицуулалтаар эрх олгогдсон бусад байгууллага 3. 
Prouvé гишүүд 4.Prouvé франчайз 5. Тээвэрлэгчид /тээврийн компани/ 6. Партнеруудад зориулж сургалт, уулзалт зохион байгуулладаг компаниуд 7. Сургалтын байгууллага 8. Prouvé-ийн IT компаниуд Prouvé-тэй хамтран ажиллах нь сайн дурын үндсэн дээр байна. Хувийн мэдээллээ өгөх, түншийн данс нээх, гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох зэрэг үйл ажиллагаа мөн адил хамаарна 
 
 
 


Би Датабаазад нэвтэрсний дараа нэр, хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнер дугаар, данс нээсэн өдөр зэрэг хувийн мэдээллүүд бусад партнер гишүүдэд харагдахыг зөвшөөрч байна / Партнерын датабааз дахь партнерын дугаар харагдана /
Тийм
Үгүй


Шинээр данс нээх гэрээ нь зөв байгуулагдан, хамтын ажиллагаа болон карьер төлөвлөгөөний дүрэм дээр үндэслэн хуваарилалтын гэрээ хийгдэн, Prouvé-ийн төлөөлөгчөөр гарын үсэг зуруулснаар хамтрагчийн данс нээгдэнэ Гэрээ нь Польш улсын хуулийн дагуу байгуулагдах бөгөөд карьер төлөвлөлт болон бусад гэрээний агуулга нь Польш улсын хуульд нийцсэн байна Гэрээ нь Англи болон Польш 2 хэл дээр байгуулагдах бөгөөд Англи болон Польш хэлнээс өөр улсын хэл дээр гэрээ байгуулагдах тохиолдолд гэрээний хавсралтууд Польш хэл дээр байна/ Тухайлвал: Карьер төлөвлөгөөний нөхцөл /

Спонсорын дугаар
Стартерын дугаар

Хэрэв танд стартерын дугаар байгаа бол энэ талбарт оруулна уу