Prouvé данс үүсгэх хүсэлт

Үндсэн мэдээлэл

Hэр
Овог
И-мэйл
И-мэйл хаягаа дахин баталгаажуулна уу
Утас

Регистрийн дугаар
Банкны нэр
Харилцах дансны дугаар

Хууль эрх зүйн хэлбэр

Xувь xүн
Компани / партнер / бизнес эрхлэгч / хуулийн этгээд

Оршин суугаа хаягийн мэдээлэл

Дүүрэг/Сум
Хороо/Баг, тоот
Шуудангийн код
Xот
Бүс нутаг


Шуудангийн хаяг ( оршин суугаа хаягаас бусад )

Та Prouve-д данс үүсгэснээр бүх бүтээгдэхүүнийг үндсэн үнээс нь 25% хөнгөлөж авах эрх үүснэ Эхний үед биш, дараа дараагийн худалдан авалтанд ч хүчинтэй

Та бидэнтэй нэгдсэнээр олон төрлийн урамшууллын эзэн болох боломжтой

Бидэнтэй нэгдэнэ үү


* Би энэхүү хүсэлтийг бөглөхөөс өмнө Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон карьер төлөвлөгөөний зарчмуудыг уншиж тэдгээрийн агуулгыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн болно

Би Prouvé-ийн маркетингийн мэдээллүүдийг хүлээн авч хүлээн зөвшөөрч байна (жишээ нь: бүтээгдэхүүний урамшуулал, үйлчилгээ)

www.mn.prouve.com сайтад партнерын бүртгэлээр нэвтрэн орсны дараа зурвасын санд зурвас хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрч байна

*
Би партнер датабааз дахь миний хувийн мэдээллүүд болох овог нэр, төрсөн он сар өдөр, гэрийн хаяг, шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, партнерын дансны дугаар нээсэн өдрийн тухай мэдээллүүдээ карьер төлөвлөлт, партнерын гэрээний заалтын хэрэгжилт, нөхцөл, болзол, датабааз дахь программын үйл ажиллагаа, / цалин, урамшуулал / бараа бүтээгдэхүүний захиалга, төлбөрийн нөхцөл, цалин, урамшууллыг бодох тэдгээрийг бүртгэх процесс түүнчлэн Prouvé-ийн хамтын ажиллагааны журмын 6 дугаар хэсгээр тодорхойлогдсон архивын болон архивын бус бүртгэл зэрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд зориулж ашиглахыг зөвшөөрч байна Датабаазын админ нь Prouvé байна
Өгөгдлийг хүлээн авах бусад хүмүүс 1. Бусад партнер 2. Эрх зүйн зохицуулалтаар эрх олгогдсон бусад байгууллага 3. 
Prouvé гишүүд 4.Prouvé франчайз 5. Тээвэрлэгчид /тээврийн компани/ 6. Партнеруудад зориулж сургалт, уулзалт зохион байгуулладаг компаниуд 7. Сургалтын байгууллага 8. Prouvé-ийн IT компаниуд Prouvé-тэй хамтран ажиллах нь сайн дурын үндсэн дээр байна. Хувийн мэдээллээ өгөх, түншийн данс нээх, гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох зэрэг үйл ажиллагаа мөн адил хамаарна

Би Датабаазад нэвтэрсний дараа миний нэр, гэрийн хаяг, и-мэйл, утасны дугаар, партнер дугаар, данс нээсэн огноо зэрэг хувийн мэдээллүүд бусад партнер гишүүдэд харагдахыг зөвшөөрч байна / Партнерын датабааз дахь партнерын дугаар харагдана /
Тийм
Үгүй


Хамтын ажиллагаа болон карьер төлөвлөгөөний дүрмэнд үндэслэн түншлэлийн гэрээ байгуулагдаж, Prouvé-ийн төлөөлөгч гарын үсэг зурснаар партнерын данс нээгдэнэ Түншлэлийн гэрээ нь Монгол улсын хуулийн дагуу байгуулагдах бөгөөд Хамтын ажиллагааны нөхцөл болон гэрээний агуулга нь Монгол улсын хуульд нийцсэн байна Түншлэлийн гэрээ нь Монгол болон Англи 2 хэл дээр байгуулагдах бөгөөд Монгол болон Англи хэлнээс өөр улсын хэлээр гэрээ байгуулагдах тохиолдолд гэрээний хавсралтууд Монгол хэл дээр байна

/ Тухайлвал: Карьер төлөвлөгөөний нөхцөл /

Спонсорын дугаар
Стартерын дугаар

Хэрэв танд стартерын дугаар байгаа бол энэхүү өгөгдөлд оруулна уу