Вэбсайтын журам

Цахим хуудас, нийгмийн сүлжээнд хуудас нээх, эрхлэхэд баримтлах журам

1. Прүүвэ Монголиа ХХК нь Түншид бүтээгдэхүүнийг худалдах, Прүүвэ Монголиа ХХК-тай хамтран ажиллах боломжийг сурталчлах зорилгоор цахим орчинд /интернэтэд/ өөрийн бие даасан цахим хуудас нээн, эрхлэн ажиллуулахыг зөвшөөрнө. Уг цахим хуудас нь бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, худалдах болон үзүүлэн таниулах, мэдээлэх зэрэг Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн зохиогчийн эрхийг дангаар эзэмшдэг бусад мэдээллийг дамжуулан олгох цорын ганц зорилго бүхий Түншийн эрхлэх мэдээллийн хэрэгсэл байна.

2. Түнш нь нийгмийн сүлжээнд өөрийн бие даасан Цахим хуудсын нэрийг “Prouvé түнш /партнер/ ..........” гэж өөрийн нэрийг оруулан компанийн албан ёсны цахим хуудас бус Түншийн бие даасан цахим хуудас гэдгийг илэрхийлэн нэрлэх ба компанийн эзэмшдэг “Prouvé” нэрийг өөр байдлаар ашиглахыг хориглоно. Жишээ нь: “Prouvé түнш Наран” гэх мэт

3. Түнш нь энэхүү гэрээний 4.1.10-т заасны дагуу Прүүвэ Монголиа ХХК, бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, Прүүвэ Монголиа ХХК-тай хамтран ажиллах боломжийн талаар мэдээлэл нийтлэх цахим хуудсыг дараах байдлаар нээн эрхэлж болно. Үүнд:
- Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн www.mn.prouve.com цахим хуудас дээр тайлбарласан цахим хуудас нээх, эрхлэхэд баримтлах журамд заасан шаардлагуудыг хангасан байна. Мөн Түншийн нээн эрхлэх гол болон дэд цахим хуудаст дараах мэдээллийг тодорхой, шууд уншигдахуйц байдлаар нийтэлсэн байх нь Түншийн зайлшгүй анхаарах ёстой зүйл болно. Үүнд:

                         а. Түнш цахим хуудсаа Прүүвэ Монголиа ХХК-д мэдэгдэж бүртгүүлэн албан ёсоор хянуулж зөвшөөрөл авсан байх;
                         б. Уг цахим хуудас нь Tүншийн бие даасан хуудас гэдгийг илэрхийлсэн байх бөгөөд Түншийн тухай мөн холбоо барих мэдээллийг тавьсан байх;
                         в. Уг цахим хуудас нь Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн албан ёсны хуудас биш болохыг илэрхийлсэн байх;
                         г. Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн албан ёсны цахим хуудас нь www.mn.prouve.com мөн болохыг заасан байна.

4. Прүүвэ Монголиа ХХК Түншийн бие даасан цахим хуудсыг тус компанийн цахим хуудас нээх, эрхлэхэд баримтлах журамд заасан шаардлагуудыг хангасан эсэхийг шалгаж баталгаажуулах зөрчил илэрсэн тохиолдолд цахим хуудсыг устгуулах, устгаагүй тохиолдолд хамтран ажиллах гэрээг цуцлах эрхтэй.

5. Түнш өөрийн цахим хуудаснаа Прүүвэ Монголиа ХХК болон түүний бүтээгдэхүүнүүдтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл болон холбогдох цахим хуудаснуудын холбоосыг нийтэлнэ. Түнш цахим хуудсандаа нийтлэг мөрдөгдөх хууль тогтоомж болон компанийн Хамтын ажиллагааны гэрээ, болзол нөхцөлд үл нийцэх мөн ёс суртахуунгүй, худал буюу төөрөгдүүлсэн мэдээ мэдээлэл, бусад холбоосуудыг нийтлэхийг хориглоно.

6. Түнш нь Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн “Prouvé Монголиа, Prouvé брэнд, Монголиа брэнд, Prouvé бизнес Монголиа, Амжилт Prouvé, Prouvé сүрчиг” зэрэг нэрийг ашиглаж эсвэл оруулж цахим хуудсын нэрийг үүсгэхгүй.

7. Түнш нь Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн албан ёсны цахим хуудас мэт төөрөгдөлд хүргэж болох байдлаар нэр, лого, зураг зэргийг ашиглаж нийгмийн сүлжээнд цахим хуудас нээн эрхлэхийг хориглоно.

8. Түнш нь Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн зүгээс бичгээр зөвшөөрөл олгоогүй тохиолдолд Прүүвэ Монголиа ХХК өөрийн цахим хуудаснаа нийтэлсэн мэдээлэл, зураг, дүрс бичлэг                 /видео/ зэрэг аливаа дүрст болон дүрст бус мэдээллийг ямар нэг байдлаар, өөрөөр хэлбэл өөр хэлбэр загвараар нийтлэх эрхгүй.

9. Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн бэлгэдэл, Prouvé барааны тэмдгийг зөвхөн компанийн www.mn.prouve.com цахим хуудас дээр нийтэлсэн хэв загвар, форматаар ашиглана. Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн бэлгэдэл, Prouvé барааны тэмдгийг засварлаж өөрчлөхийг хориглоно. Түнш нь Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн эзэмшдэг бэлгэдэл лого, Prouvé барааны тэмдгийг зөвхөн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас болон цахим хуудасны толгой эсвэл хөлд эх хэлбэрээр нь ашиглаж болно.

10. Түнш нь хайлтын системд (жишээ нь, Google Adwords ашиглан) маркетингийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн цахим орчинд үйл ажиллагаа явуулахад баримталдаг журмыг мөрдөж, дараах зүйлсийг анхаарч ажиллана. Үүнд:
                        - Аливаа зар сурталчилгааг Түнш зохион бүтээж, боловсруулан нийтэлсэн болохыг тодорхой зааж харуулсан байх;
                        -“Прүүвэ Монголиа ХХК”, “Прүүвэ Монголиа ХХК-ийн бэлгэдэл, Prouvé барааны тэмдэг” болон бүтээгдэхүүний нэрсийг түлхүүр үг болгон ашиглах  ёсгүй.

Та дараах линк дээр дарж Хамтын ажиллагааны гэрээг бүрэн эхээр нь татаж авах боломжтой